ดาวน์โหลดคู่มือ     ขนาดตัวอักษร |    
พบ 309 ชุดข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อผู้บริหารและส่วนงานราชการสระบุรี ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/05/2564 12:55:44
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อนักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/05/2564 12:55:52
xls csv json
โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลจำนวนบริการสาธารณะ แยกตามปี และอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/05/2564 11:39:22
xls csv json
สิ่งแวดล้อม
ตารางเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศ แยกตามปี เดือน และอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/07/2564 09:51:30
xls csv json
การท่องเที่ยวและกีฬา
ตารางเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/05/2564 11:39:12
xls csv json
ข้อมูลทั่วไป
ตารางเก็บข้อมูลประชากร แยกตามอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/05/2564 11:39:06
xls csv json
เศรษฐกิจ การเงิน
ตารางเก็บข้อมูลโรงงานตามโครงการโรงงานสีเขียว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 05/07/2564 09:52:13
xls csv json
เศรษฐกิจ การเงิน
รายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21/05/2564 11:00:25
xls csv json
เศรษฐกิจ การเงิน
ผลิตภัณฑ์ OTOP คัดสรรดาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/05/2564 10:54:15
xls csv json
เศรษฐกิจ การเงิน
ผลิตภัณฑ์ชุมชุนและท้องถิ่นที่ได้รับรองมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/05/2564 11:41:33
xls csv json