ดาวน์โหลดคู่มือ     ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลบริการสาธารณะ
ประเภท :  โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลบริการสาธารณะ : ข้อมูลจำนวนบริการสาธารณะ แยกตามปี และอำเภอ