ดาวน์โหลดคู่มือ     ขนาดตัวอักษร |    
parallax background

หลักการ และเหตุผล


ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทำแบบอัจฉริยะ และสามารถให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงประชาชน สังคม และสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในแนวทางการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลขนาดใหญ่ภายนอก (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดสระบุรีมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นจังหวัด 4.0 ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้น ระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบูรณาการ และเชื่อมโยงของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ตลอดจน ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ดี การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการ และมีรูปแบบการจัดเก็บที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลทำให้ยากต่อการใช้งานในการวางแผน และการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานจังหวัดสระบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ โดยมีเครื่องมือในการบริหารเช่นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด และเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหาร และการวางแผนพัฒนาจังหวัด แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน “โครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อการบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี” ที่มุ้งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารจังหวัด และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน


  1. เพื่อให้ประชาชนได้นำข้อมูลจากคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) ในระบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ให้ได้รับการแก้ไข และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยนำโครงการฯ เสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอื่นๆ
  2. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดโอกาสในการนำเสนอปัญหาในพื้นที่เนื่องจากติดเงื่อนไขของระบบราชการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับรู้รับทราบปัญหาของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการเข้าถึง ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมบริหารโครงการพัฒนาจังหวัด และงบ อื่นๆ ตามภารกิจ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
  3. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ยกระดับขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย


  1. ระบบการจัดทำคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อการบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี
  2. ประชาชนมีระบบ และรูปแบบของการเข้าถึงปัญหา ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือหรือแก้ไขข้อร้องเรียนจากประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้วยกระบวนการที่มีความชัดเจน และโปร่งใส
  3. ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการใช้งานข้อมูลหลายมิติในการวิเคราะความต้องการ ความช่วยเหลือ และการพัฒนา เพื่อให้บริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนมากที่สุด